Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hayam Teh Gampang Pisan Ditewakna Nu Kitu Disebut Sato

Hayam Teh Gampang Pisan Ditewakna Nu Kitu Disebut Sato. Cangehgar full si udin lucu pisan. Di handap ieu didadarkeun tingkesan eusi Kidung Sunda, dibagi dumasar babagian pupuhna.

Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Nya para inohong Sunda téh ngajidiri atawa ngayakeun intro- spéksi. Bagean surat anu netelakeun ka saha jeung ka mana ditujulkeunana surat disebut…. a. alamat Unsur sajak nu mangrupa gagasan poko anu rek ditepikeun ku panyajak ka nu maca disebut…. a.

Hayam Wuruk, raja Majapahit hayang nyiar pibojoeun.

Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista milloin tahansa.

Ti saprak Apa mulih téa, Ema mah taya pisan kabéragan. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. Dina tembang sok disebut dangding, atawa guguritan.

Post a Comment for "Hayam Teh Gampang Pisan Ditewakna Nu Kitu Disebut Sato"