Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tema Pethikan Novel Iramaning Kasetyan Djati Yaiku

Tema Pethikan Novel Iramaning Kasetyan Djati Yaiku. Terima kasih kyai haji ahmad dahlan yg memperjuangkan nyawae demi kami. Jagad gumelar iki minangka srana kanggo golek kawruh.

Analisis Novel Basa Jawa "Ngulandara"
Analisis Novel Basa Jawa "Ngulandara" (Alice Newman)
Suruh isi gambir lan injet dilinting ditaleni benang lawe putih kanggo. Upacara balang suruh minangka pralambang sih katresnan lan kasetyan ing antarané pengantèn kakung lan putri. Tegese Novel yoiku cerita kang isine nyeritaake lelakon saksawijine kang nengenake watak , panguripan utawa panggonan. utawa cerita ing prosa kang dawa lan lebar . tuladha : lara lapane kahanan kaum republik. negri pituh menara. karakteristik Novel Jika dibandingkan sama novel jelas cerkak bahasa jawa kurang komplek.

Ide pokok kang ditemokake ana ing sajroning pethikan novel kasebut yaiku "Mligi saking kasetyan kula dhateng Bendara Seten sekaliyan, sumrambahipun dhateng panjenengan." Novel yaiku wujud karya sastra kang dumadi saka rong unsur, yaiku unsur intrinsik lan ekstrinsik kang kaloro unsur kasebut gegandhengan jalaran duweni daya pangaribawa gedhe kanggo nglairake karya sastra. (Rostamaji lan Agus Priantoro).

Memahami isi petikan teks. novel berbahasa Jawa.

Analisis Novel Basa Jawa "Ngulandara"

Mulane, novelis bisa ngembangake meh kabeh babagan masalah kang bisa dimetokake. Nalika semana dijak crita sakjrone perang ing Ngalengka Terangna pitutur kang bisa dipethik saka pethikan crita wayang kasebut! Ing alam donya, manungsa urip bebarengan karo makhuk liyane yaiku kewan, wit-witan, lan barang-barang liyane kaya langit, watu lan banyu.

Post a Comment for "Tema Pethikan Novel Iramaning Kasetyan Djati Yaiku"